Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier

Projektets formål og indhold
Målet med dette netværks- og udviklingsprojekt er at gøre sprog mere attraktive for de unge og at skærpe den generelle interesse for sprog og dermed sikre, at flere får grundige, brede og varierede sprogkompetencer i gymnasiet mhp. en generel øget sprogkompetence.

Fokus er på:

 • Innovation som pædagogisk redskab
  Hvordan benyttes utraditionelle, kreative undervisningsformer i fremmedsprogsundervisningen, og hvilken effekt har det på dels læring, dels motivation? Hvordan påvirker brug af innovative undervisningsformer balancen mellem den kommunikative kompetence og den sproglige korrekthed?
  Kan samarbejde med institutioner uden for gymnasiet, f.eks. gennem brobygning til videregående uddannelser, indtænkes?
 • Didaktik og fremmedsprog
  Hvordan tilrettelægges undervisningen i fremmedsprog, så den bedst muligt understøtter og øger elevernes motivation?
  Hvilke læringssyn kan lægges til grund for en ændret fremmedsprogsdidaktik, og hvilke konsekvenser får det for vægtningen af målene med fremmedsprogsundervisningen?
  Øger en didaktik med større fokus på områdestudiets bredde frem for sprogets smallere vidensområde elevernes motivation – og i givet fald med hvilken konsekvens?
 • Digitale medier og fremmedsprog
  Hvordan udnytter fremmedsprogsundervisningen de digitale mediers muligheder, og hvilke konsekvenser har øget brug af digitale medier for dels læring og dels motivation hos eleverne? Der arbejdes med flere typer digitale medier, herunder mobile enheder, tablets og mobiltelefoner.

Projektets organisering
Projektet organiseres med en praksisdel og en teoretisk funderet del i en vekselvirkning. Hvert gymnasium deltager med en lærer pr. sprog, og Aarhus Universitet deltager med to forskere.

Alle deltagere mødes til teori- og planlægningsseminar, hvor konkrete innovative undervisningsforløb med brug af ny didaktik og/eller digitale medier planlægges.

Herefter afprøver praktikerne/lærerne ideer hver for sig eller sammen på skolerne, og såvel praktikere som forskere evaluerer og samler op i efterfølgende seminarer. Arbejdsformen med vekslen mellem teori og praksis er et omdrejningspunkt for projektet.

Evaluering
Evaluering sker gennem de tilknyttede forskeres evaluering af de konkrete projekter/forløb, hvori skal indgå elev-evalueringer og lærernes egen-evalueringer. Resultaterne heraf vil blive anvendt i Aarhus Universitets efteruddannelsesprogrammer for sproglærere i gymnasiet.

Der er således tale om brobygning mellem gymnasiale uddannelser (såvel stx som hf er med, og skoletyperne er meget forskellige både mht. geografi og størrelse) og universitetet.

Deltagende fag
Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, latin, græsk og almen sprogforståelse.

Tidsplan

 • Februar 2012: Opstartsseminar
 • Marts-april 2012: Praksisfase 1, afprøvning af forløb
 • Primo maj 2012: Fællesseminar 1
 • August-oktober 2012: Praksisfase 2, afprøvning af forløb
 • November 2012: Fællesseminar 2
 • November 2012 - januar 2013: Praksisfase 3, sidste afprøvning af forløb
 • Februar 2013: Afslutningsseminar med evaluering, planlægning af konference
 • Marts 2013: Afholdelse af halvdagskonference med fremlæggelse af resultater og netværksdannelse om sprogdidaktik

Konsortium
Et konsortium bestående af følgende institutioner samarbejder om projektet:

 • Odder Gymnasium
 • Tønder Gymnasium og HF
 • Gribskov Gymnasium
 • Gefion Gymnasium
 • Aarhus Universitet

Projektet er led i et forsøgs- og udviklingsarbejde under Ministeriet for Børn og Undervisning.