Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Asynkron mundtlig eksamen

Den asynkrone mundtlige prøve afholdes ved, at den studerende udarbejder et mundtligt produkt, som uploades til Digital Eksamen. Eksamensspørgsmålet, som produktet skal udarbejdes på baggrund af, tildeles ligeledes den studerende i Digital Eksamen x antal timer før afleveringsfristen. 

Som underviser bør du formulere et eksamensspørgsmål, der er tilpas rammesættende for den studerende, på forhånd præsentere produktets form, omfang og kriterier i Blackboard samt sikre, at de studerende har øvet sig før eksamen og dermed er forberedte på den uvante form. Du finder uddybninger af disse punkter under fold-ud-kasserne "Udform eksamensspørgsmålene", "Udvælg og præsentér produktets form og omfang" samt "Afprøv formatet sammen med de studerende".

Det mundtlige produkt, som de studerende skal udarbejde, kan fx være en lydoptagelse, slides med voice-over eller en kombineret video- og lydoptagelse. Du kan læse mere om de tre formater på denne side under "Formater og tekniske vejledninger", hvor du også finder tekniske vejledninger, som du kan give til dine studerende. 

OBS: Vær opmærksom på, at vejledninger løbende holdes opdateret ift. administrative og tekniske løsninger. Husk derfor altid at bruge linket - også til PDF'er.

Udform eksamensspørgsmålene

Denne eksamensform er ukendt for de fleste studerende, og de vil derfor have behov for tydeligere rammesætning end ved en ordinær mundtlig eksamen. I første instans sker det gennem den måde, du som underviser formulerer eksamensspørgsmålet på. Du kan eksempelvis lave delspørgsmål, hvor hvert spørgsmål korresponderer med ét fagligt mål, som skal udprøves. 

Det element fra den ordinære mundtlige eksamen, som denne eksamensform ikke har, er dialogen. Derfor kan du med fordel overveje, om ét af delspørgsmålene skal spørge ind til fx den studerendes proces eller meta-refleksioner over udvælgelsen af indhold.

Hvis du laver delspørgsmål, kan den studerende også aflevere delbesvarelser. På den måde guider du også den studerendes formidling og produktion. Det kan være lettere for både den studerende at strukturere, og for eksaminator og censor at bedømme flere mindre produkter end ét stort.

Eksempel på formulering af eksamensspørgsmål:

 1. Redegør for... (2 minutter)

 2. Analysér x… (5 minutter)

 3. Diskutér y og z… (5 minutter)

 4. Reflektér over de til- og fravalg, du har gjort i produktionen af eksamensbesvarelsen (3 minutter)

Udvælg og præsentér produktets form og omfang

Som underviser skal du tage stilling til to ting, som har betydning for, at de studerende ved, hvad der forventes af dem:

1. Hvorvidt den studerende selv må vælge afleveringsformat (video, podcast, slides med voice-over) eller om du fastsætter formatet.

Når du skal vælge mellem lydproduktion, videoproduktion eller slides med voice-over, er der flere ting, du bør overveje. Hvor lang tid skal det færdige produkt vare, og hvilke tidsmæssige krav stiller de enkelte formater til den studerendes forberedelse? Hvilken type af indhold lægger de enkelte formater særligt op til, og hvilke kompetencer hos de studerendes stiller det særligt krav til? Endeligt skal du selvfølgelig overveje de tekniske muligheder, men hav som udgangspunkt de indholdsmæssige krav for øje frem for de tekniske.

Hvis du lægger valget ud til de studerende, bør du sørge for, at de også på forhånd kender formaterne, så de har forudsætninger for at vælge.

Læs mere om formaterne og deres muligheder under "Formater og tekniske vejledninger.

2. Hvilke kriterier de studerendes produkt og dermed eksamensbesvarelse bliver bedømt ud fra.

Generelt er video og lyd er en en god måde at demonstrere tilegnelsen af relevant fagligt stof på, fordi de studerende får lov at gennemarbejde og bruge et emne, en teori eller et begreb mere konkret, og fordi udvælgelsen af indholdet skal være mere fokuseret end ellers. Dermed egner video og lyd sig godt til mange af de faglige mål, der er typiske for Arts.

Da formaterne kræver kort og præcis formidling, så overvej også, om der udover de faglige mål er nogle formidlingsmæssige kriterier, fx hvis det performative eller det visuelle aspekt tæller i bedømmelsen. Er det tilfældet, bør de studerende vide det på forhånd. 

Du kan med fordel lave en beskrivelse af forventninger til produktets form og omfang samt kriterier, som du kan lægge ud til de studerende på Blackboard, og give de studerende mulighed for at stille spørgsmål til det, så de også føler sig godt klædt på til denne eksamensform.

Afprøv formatet sammen med de studerende

Inden den egentlige eksamen bør du sørge for, at dine studerende har afprøvet eksamensformen og produktets format, så både du og de studerende er godt klædt på og kan få en god oplevelse til den egentlige eksamen.

Du kan således give dine studerende en opgave, der i opgaveformuleringen og i besvarelsen ligner den, de vil få til eksamen. Sådan kan de studerende afprøve både formen og blive fortrolige med teknikken. I den forbindelse kan du også med fordel inddrage peer feedback, hvor de studerende kan blive mere fortrolige med kriterier og forventninger til produktets form og indhold. Læs mere under "Udvælg og præsenter produktets form og omfang".

Formater og tekniske vejledninger

Lydoptagelse

 • Lydoptagelser er en let tilgængelig form, der egner sig godt til relativt lange og detaljerede præsentationer eller gennemgange af fagligt stof. En lydproduktion kan oplagt vare mellem 10 og 20 minutter. 
 • Fraværet af et visuelt element stiller krav til den studerendes mundtlighed og evne til at udvælge, strukturere og metakommunikere fagligt indhold. Formidlingen af indholdet kræver i høj grad en klar struktur, som den studerende med fordel kan italesætte som en del af lydoptagelsen. Ligeledes kan væsentlige pointer med fordel gentages fx i begyndelsen og i slutningen af lydoptagelsen. 
 • Lydoptagelsens hoveddel kan indeholde de klassiske elementer som redegørelse, analyse og diskussion, eller den kan struktureres ud fra delspørgsmål eller delemner. At italesætte (metakommunikation) overgange fra delelement til delelement hjælper lytteren til at følge med og gør formidlingen klarere.
 • Lydoptagelser kan laves på en mobiltelefon eller på computeren og kræver som udgangspunkt et minimum af efterredigering. 

Handouts:

Slides med voice-over

 • Slides med voice-over mimer på mange måder den studerendes præsentation til en almindelig mundtlig eksamen og kan oplagt være af samme varighed (ca. 15 minutter). I slides med voice-over er fokus hovedsageligt på det konkrete faglige indhold, som formidles via slides. Slides med voice-over stiller således krav til den studerendes evne til at formidle via slides, udvælge relevant information og præsentere det med en klar struktur og relevante visuelle cues. 
 • Da der er tale om en monologisk form, hvor der ikke er mulighed for at stille spørgsmål til informationstunge slides, kan præsentationen med fordel indeholde flere og "lettere" slides. Det er ligeledes væsentligt, at den studerendes præsentation understøtter det sagte én til én og ikke indeholder for mange supplerende oplysninger, da det kan være forvirrende og forstyrre envejskommunikationen.
 • Når den studerende skal lave slides med voice-over, inkluderer forberedelsen både, at den studerende skal opbygge slides og øve den mundtlige præsentation, så optagelsen bliver så præcis og fejlfri som muligt. 
 • Slides med voice-over kan optages direkte i Powerpoint på PC eller i programmet Quictime på Mac. Den studrende kan også optage slides med voice-over via Zoom.

Handouts:

Kombineret video- og lydoptagelse

 • Videoproduktioner er velegnede til kortere præsentationer, hvor det visuelle eller den studerendes personlige fremtræden spiller en rolle. Måske er illustrationer eller genstande en del af eksaminationen, eller måske skal den studerende fremvise en mere praktisk kunnen fx grammatisk eller musisk. 
 • En video varer optimalt mellem 5 og 10 minutter og kræver således en kort og præcis formidling sammenlignet med en almindelig mundtlig præsentation. Den studerende skal altså kunne udvælge sit stof nøje og præsentere det i en tydelig og simpel struktur i videoen. 
 • Når den studerende skal lave video, inkluderer forberedelsen både at øve den mundtlige præsentation, at optage den og evt. at redigere den efterfølgende. Hvis der stilles krav til visuelle elementer, som skal håndteres i et redigeringsprogram, bør dette afspejles i forberedelsestiden, da det ofte er tidskrævende.
 • Videooptagelser kan laves i fx Zoom uden behov for yderligere efterredigering, eller de kan optages med mobiltelefon eller et andet kamera og redigeres ved hjælp af et program på computeren.

Handouts:

Kontakt

Har du brug for individuel sparring, er du velkommen til at kontakte os på mail: eduitcudim@tdm.au.dk

Denne vejledning gælder følgende alternative prøveformer

 • Asynkron mundtlig
 • Asynkron mundtlig - gruppe
 • Synopsis + asynkron mundtlig
 • Bunden hjemmeopgave + asynkron mundtlig
 • Bunden hjemmeopgave kort + asynkron mundtlig