Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brug multiple choice tests i undervisningen

SAGA er et multiple choice værktøj fra Aarhus Universitet, som egner sig til at undervise og teste store hold af studerende. Formålet er, at de studerende ved hjælp af SAGA-værktøjet kan forholde sig refleksivt til egne og andres testresultater, på den baggrund revidere egne svar og dermed løbende lære af processen.

06.08.2019 | Anders Hjortskov Larsen

Et nyudviklet multiple choice-værktøj fra Aarhus Universitet skal være med til at støtte de studerendes selvregulerede læring og samtidig give underviseren en bedre føling med det faglige niveau og de studerendes forberedelse. Værktøjet er udviklet med et særligt fokus på at stille hensigtsmæssige og meningsfulde spørgsmål til studerende, da det er udgangspunktet for at bruge spørgsmål som en aktiv del af undervisningen frem for en udelukkende summativ evaluering efter et forløb.

Læs mere om multiple choice test.

Værktøjet hedder SAGA, der står for “Self-Assessment/Group Awareness”. Det kan anskues som en videreudviklet form for de velkendte “clickers” i undervisningen. De studerendes mobiltelefoner giver underviseren bedre muligheder for at inddrage store og små grupper af studerende direkte i undervisningen. Det gratis værktøj understøtter desuden en hurtig evaluering af undervisningen og en måde at tale ind i de studerendes egne forberedelser til undervisningen, forståelse af stoffet og dermed selvregulet læring. 

Bedre tilbagemeldinger giver mere kvalificerede svar

“Vi valgte at udvikle SAGA, da vi fandt nogle mangler i de værktøjer, som undervisere på Aarhus Universitet allerede anvender. Socrative, Mentimeter, Poll Everywhere og lignende værktøjer er virkningsfulde, men giver ikke tilstrækkelig og meningsfuld feedback til de studerende,” fortæller lektor Pantelis Papadopoulos, der har udviklet værktøjet SAGA som et forskningsprojekt på CUDiM.  I SAGA har man indlagt en række meta-spørgsmål om fx forberedelse og vished om svaret, sådan at den tilbagemelding på testen, de studerende baserer deres reviderede svar på, ikke kun afspejler de mest populære svar.

“Det var vigtigt for os, at de studerende har muligheden for at revidere deres afgivne spørgsmål på baggrund af den feedback fra systemet, de får. SAGA indeholder flere forskellige former for feedback, såsom den studerendes forberedelse, deres sikkerhed i svaret mm. Dette giver et bedre billede af den gruppe af studerende, som man underviser. Vores undersøgelser peger desuden på, at denne form for feedback gør de studerende bedre i stand til at svare, og den nedsætter tendensen til blot at svare på den mest populære svarmulighed.”

Stil krav til de studerendes forberedelse

Multiple Choice-værktøjet kan bidrage til at give et mere nuanceret billede af den studerendes svar. Den studerendes egen faglige sikkerhed og hvor de befinder sig fagligt i forhold til resten af klasserummet kan tydeliggøres. Det kan medføre, at de studerende bliver mere opmærksomme på bl.a. forberedelse, og at der bliver stillet krav til dem omkring at læse litteraturen og forholde sig til den. Det kan for underviseren være vejen til at tale om forberedelse, læsestrategier og underviserens forventninger til de studerende generelt. 

“Vi skal væk fra det tankeløse gætteri i multiple choice test, hvis testene skal være relevante i en undervisningskontekst. På Arts handler det blandt andet om at kunne begrunde sine svar og forholde sig til, hvor sikker man er på sine afgivne svar. Derudover kan de studerendes refleksioner over deres egen eventuelle mangelfulde forberedelse efter SAGA-aktiviteten være givtig. Dette giver mulighed for selvreguleret læring,” fortæller undervisningsudvikler Karen Louise Møller. 

Hun peger desuden på, at underviseren får en “temperaturmåling” på de studerendes forståelse af stoffet. Dette kan afhjælpe misforståelser og pege på væsentlige elementer, som underviseren skal lægge særligt vægt på i sin undervisning. 

Interaktiv undervisning, som den SAGA kan være et redskab for at udøve, kan give de studerende en fornemmelse for, hvor deres forståelse er korrekt, og hvad de mangler at læse op på, ved at sammenligne deres faglige forståelse med andre studerendes. Der er desuden en motivation hos de studerende, hvis deres oplevelser og bidrag bliver en del af undervisningen - også i store hold. Det fordrer ifølge Karen Louise Møller “group awareness” - en bevidsthed om resten af holdets faglige niveau, efterfølgende refleksioner og ikke mindst en bevidsthed hos underviseren om, hvor holdet af studerende er i forhold til det faglige niveau. 

Deltag i workshop om SAGA

SAGA er færdigudviklet og klar til brug af undervisere efter sommerferien 2019. For undervisere på Arts vil CUDiM understøtte opsætningen af quizzer og sætte det igang sammen med underviseren med en workshop den 20. august. 

Værktøjet har mange forskellige funktioner, men for underviseren handler det primært om at stille relevante og faglige spørgsmål, fortæller lektor Pantelis Papadopoulos. 
“Den kommende workshop sætter fokus på netop dette med et oprids af pædagogikken omkring multiple choice test, både for at opfriske hukommelsen for nogle, men også for at understrege at multiple choice spørgsmål er effektive ift. læring, når de bruges til engagement, fastholdelse og plenumdiskussion.”<

Dernæst præsenteres SAGA og de forskellige brugsmuligheder, som værktøjet tilbyder. Eksempelvis kan ledsagende spørgsmål bruges til at bede de studerende give korte begrundelser for deres svar. Begrundelser er med til at eksplicitere de studerendes egen forståelse og kan dermed have en positiv effekt på læring. <

Kom til workshoppen om SAGA den 20. august, hør om applikationen og afprøv selv SAGA i dit undervisningsforløb.  

Arts, TDM, Workshop, Uddannelse, Videnudveksling, It, datalogi og matematik
Tags: multiple choice, undervisning, udvikling, workshop, Aarhus Universitet,