Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Guide: Sådan underviser du studerende på 1. semester

Hvis du som underviser skal tage imod nogle af de mange nye studerende, der om få uger starter på Aarhus Universitet, er der nogle særlige forhold, du bør tage højde for i din undervisningsplanlægning. Nye studerende har brug for undervisning i studiestrategier og indføring i faglige og sociale fællesskaber - og som underviser har du et ansvar for at hjælpe dem på vej. I denne guide hjælper vi dig til at hjælpe de studerende godt i gang på deres nye uddannelse.

23.08.2019 | Pernille Ellehage

De mange nye studerende, der om kort tid starter på Aarhus Universitet, skal for de flestes vedkommende omstille sig til en helt ny hverdag, der adskiller sig markant fra deres tidligere oplevelser i uddannelsessystemet. De går ikke længere i skole, de er ikke længere elever og de undervises ikke længere af lærere. Det kræver, at de tilegner sig nogle særlige studiekompetencer og udvikler forskellige studiestrategier. Men det er ikke noget, du som underviser kan forvente, at de kan gøre på egen hånd. 

Som underviser gør du en stor forskel for de studerende, hvis du tilrettelægger din undervisning sådan, at den ikke kun handler om det faglige indhold, men også understøtter studiekompetencer, studiestrategier og indføring i faglige og sociale fællesskaber på uddannelsen. Når du planlægger din undervisning af studerende på 1. semester, kan du derfor finde inspiration i de følgende fem punkter. 

Undervis i det åbenlyse

Nye studerende mangler viden om forhold, der for dig som underviser er åbenlyse. Hvis studerende ikke introduceres ordentligt til de forhold, kan det føre til dalende studiemotivation og i sidste ende frafald. For at sikre, at studerende introduceres til implicitte og umiddelbart åbenlyse forhold, kan du blandt andet overveje:

  • Det er ikke åbenlyst for de studerende, hvordan man inden for fagligheden analyserer, argumenterer, læser, skriver eller håndterer referencer. Hvordan kan du som underviser eksplicitere og eksemplificere disse arbejdsformer?

  • Når studerende føler, at faget har relevans, øger det deres studiemotivation. Hvilke faglige eller samfundsmæssige kontekster kan du bruge som rammesætning af undervisningen?

Find mere information om, hvad du som underviser bør overveje, når du underviser studerende på første studieår.

Undervis i studiestrategier

Hensigtsmæssige studiestrategier fører til gode studiekompetencer. Studerende med stærke studiekompetencer kan bidrage til at højne fagligheden på uddannelsen. Derfor er det i alles interesse, at studerende allerede på første semester forstår vigtigheden af at tilegne sig hensigtsmæssige studiestrategier og -kompetencer. Men det er ikke kun de studerendes eget ansvar - det er et fælles anliggende for både studerende og undervisere. 

Som underviser på 1. semester har du derfor ikke kun et ansvar for at undervise i fagligheden, du må også undervise i, hvordan man studerer fagligheden. Det kan du eksempelvis gøre ved at begynde undervisningen med at diskutere kursets faglige mål, integrere øvelser med fokus på akademisk læsning i undervisningen eller arrange en skriveworkshop med fokus på akademisk skrivning. 

Find flere øvelser og aktiviteter til at udvikle studerendes studiekompetencer. 

Udarbejd en inkluderende lektionsplan

Lektionsplanen er de studerendes første møde med et kursus. Derfor er det vigtigt, at planen er klar, gennemskuelig og klæder de studerende godt på til at gennemføre kurset. Du bør som underviser sætte ekstra fokus på at lave en udførlig og guidende lektionsplan til nye studerende, så de allerede fra start opnår indsigt i, hvordan de skal arbejde, og hvad de skal få ud af undervisningen og eksamensformen. 

Lektionsplanen skal informere om kursets indhold og forløb, forventninger til arbejdsindsats og krav til eksamen. Den inkluderende lektionsplan kan skabe tryghed og målrettethed hos de studerende, da de herigennem ved, hvad der forventes af dem og kan tilpasse deres studiestrategier og prioritering af opgaver herefter. 

Find en guide til, hvordan du laver en inkluderende lektionsplan. 

Indfør mentorsamtaler

Mentorsamtaler giver førsteårsstuderende mulighed for at italesætte udfordringer i  studielivet og det akademiske arbejde. Samtidig kan mentorernes fortællinger om, hvordan de har tacklet udfordringer, give de nye studerende en idé om, hvordan de kan forholde sig til og tackle lignende udfordringer. 

Som underviser er din opgave altså at finde en række mentorer. En mentor kan eksempelvis være en ældre eller tidligere studerende, en Ph.d.-studerende eller en videnskabelig assistent inden for samme faglighed. Mentorerne tager ansvar for samtalerne, og du kan løbende tale med mentorerne om, hvilke udfordringer dine studerende oplever. Det kan du medtænke i din planlægning af undervisningen.  

Find en guide til, hvordan du arrangerer og bruger mentorsamtaler i forbindelse med undervisningen af studerende på første studieår. 

Afhold et overgangsmøde mellem 1. og 2. semester

Når du har hjulpet dine studerende sikkert gennem 1. semester, skulle de gerne have en bedre fornemmelse for deres egne studiestrategier og -kompetencer, fagets begreber, teorier og metoder, samt undervisnings- og eksamensformer på universitetet. 

Men når de starter på 2. semester kommer de med stor sandsynlighed til at møde nye undervisnings- og eksamensformer, der kræver justeringer i forhold til deres studiestrategier- og kompetencer. Derfor kan det være en god idé at arrangere et overgangsmøde, der skaber rum for spørgsmål og afklaring, og som sikrer, at de stadig nye studerende er godt klædt på til et nyt semester.

Find en beretning fra en underviser, der selv har brugt overgangsmøder i sin undervisning. 

Læs mere:

Uddannelse, Medarbejdere, Ph.d.-studerende
Tags: Guide, Første studieår, Første semester, Undervisningsplanlægning, Undervisningsudvikling, Nye studerende, Studiestrategier, Studiekompetencer, Studiemotivation, Akademiske kompetencer, Lektionsplan, Inkluderende Lektionsplan, Mentorsamtaler, Overgangsmøde