Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye kompetencer i gymnasiet

I gymnasiereformen 2017 gjorde fire nye kompetencesøjler indtog i den gymnasiale undervisning. Men hvordan har lærerne oplevet implementeringen af kompetencerne, og hvordan kan man undervise i dem i praksis? Det diskuteres i den nye bog “Nye kompetencer i gymnasiet”.

26.08.2020 | Emma Nørgaard Jacobsen

D. 28. august udkommer den højaktuelle bog “Nye kompetencer i gymnasiet”, der er skrevet af gymnasieforskerne Lea Lund og Laura Cordes Felby. I bogen gennemgås de fire nye kompetencer: Innovative, digitale, globale og karrieremæssige kompetencer, der kom ind med gymnasiereformen 2017. 

Bogen introducerer teoretisk til de fire kompetencer, og der lægges op til debat og diskussion af eventuelle udfordringer med implementeringen af kompetencerne i praksis. Derudover er der opstillet konkrete eksempler på, hvordan der kan undervises i de forskellige kompetencer i udvalgte fag.

Vi har allieret os med forfatter og ph.d.-studerende Laura Cordes Felby, der introducerer til bogen og besvarer et par spørgsmål om de nye kompetencer i gymnasiet.

Hvorfor er vigtigt at opprioritere innovative, digitale, globale og karrierekompetencer i gymnasiet?

“Det er vigtigt at opprioritere gymnasieundervisernes viden om arbejdet med de fire kompetencer, de teorier, kompetencerne udspringer fra, og de praktiske implikationer, som arbejdet med dem, har. Det er det, fordi det fremgår af den nye gymnasiebekendtgørelse, at arbejdet med de fire kompetencer skal integreres i og på tværs af fag og faglige temaer på de gymnasiale uddannelser.

Det politiske udgangspunkt for at opprioritere arbejdet med netop disse fire kompetencer var at styrke gymnasiets grundlæggende formål, særligt studieforberedelse, faglighed og dannelse. Altså at klæde gymnasieeleverne på til studielivet, arbejdslivet og til at indgå som aktive medborgere i et demokratisk samfund.

Et øget fokus på blandt andet innovative, digitale, globale og karrierekompetencer kan klæde eleverne på til at reflektere, forstå og potentielt handle i en verden, der i større og større grad er præget af usikkerhed og forandring.”

Hvad ved vi om gymnasielærernes erfaringer med at undervise i de nye kompetencer? 

“Vi ved fra følgeforskningen på reformen, at der har været et begrænset fokus på udviklingen af elevernes brede faglige kompetencer – særligt elevernes innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer. I en rapport af EVA og Rambøll fremhæves det, at en stor del af de adspurgte lærere ikke har fokuseret på kompetencerne i deres undervisning, særligt på stx. Udviklingen af elevernes brede faglige kompetencer, er det område af reformen, som lærerne føler sig dårligst klædt på til at arbejde med og omsætte i deres undervisningspraksis. I følgeforskningens rapport fremgik det ligeledes, at mange lærere fandt det udfordrende at udvikle elevernes digitale kompetencer.

Et stort benspænd ved de fire kompetencer er i varierende grad, at de let opfattes som politiske buzzwords uden umiddelbar relevans for hverken lærernes praksis og elevernes (ud)dannelse. Det ved vi særligt ift. karrierekompetence, som jeg skriver ph.d. om.”

Hvordan kan man komme dette problem til livs?

“Man kan blandt andet komme dette til livs ved at afmystificere begreberne, give dem en teoretisk tyngde og en praktisk forankring. Vi skal forstå begreberne for at kunne omsætte dem meningsfuldt didaktisk og uden at gå på kompromis med fagligheden i gymnasiet.

Desuden har vi også fundet det væsentligt at koble kompetencerne til almendidaktikken – ikke fordi de skal erstatte almendidaktikken eller ses som værende det samme som almendidaktikken, men for at understrege, at de fire kompetencer spreder sig over og ind i alle fag,” slutter Laura Cordes Felby.

Køb bogen her:

Bogomtaler, Uddannelse, Uddannelsespolitik , Udgivelse, Forskning, Pædagogik, læring og filosofi
Tags: Bog, Gymnasium, Kompetencer, Gymnasiereform