Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gymnasieprojekter

Vi har en tæt kontaktflade til gymnasiesektoren og samarbejder med både lærere og ledere fra gymnasier i hele Danmark. Vi har fokus på ungdomsuddannelserne, fordi vi ønsker at bidrage til at skabe sammenhæng og progression i hele uddannelsessystemet.

 

Vi samarbejder med gymnasiesektoren for at understøtte, at universitetet bygger ovenpå de kompetencer, de studerende har med sig fra gymnasiet. Desuden bidrager vi til at kvalitetssikre gymnasieuddannelserne - dels ved at levere dygtige kandidater, som skal undervise på ungdomsuddannelserne i fremtiden, og dels ved vores deltagelse i udbuddet af teoretisk pædagogikum i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet.

Vores mål er at skabe synergi mellem centerets forskning og praksis på gymnasierne. En del af vores forskning er aktionsforskning, som vi udfører i samarbejde med gymnasielærere og -ledere i deres lokale praksis. Vi arbejder forskningsbaseret med emner, der har stor betydning for undervisningen i gymnasiet blandt andet i kraft af de nyeste reformer: entreprenørskab, digitale kompetencer, pædagogisk ledelse, klasseledelse og karrierelæring. 

Cases: vores samarbejder med gymnasiet

CUDiM indgår i en række større projekter på gymnasieområdet, som er med til at kvalificere vores erfaring og viden inden for en række relevante temaer inden for sektoren. Læs om vores samarbejder herunder:

Digitale kompetencer

Projektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK) sætter fokus på digitale kompetencer i gymnasiet. Projektet er igangsat af Styrelsen for It og Læring (STIL) og involverer fem gymnasieskoler, der i samarbejde med forskere fra CUDiM har udviklet og gennemført en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene.

Formålet med projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen kan implementeres i lærernes praksis og dermed bidrage til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse. På baggrund af projektet er der udarbejdet 12 pædagogiske formater for digitale kompetencer, som kan integreres direkte i undervisningen. Læs mere på DiDaK's projektside. 

Entreprenørskab

Projektet E3U sigter mod at udbrede entreprenørielle kompetencer blandt lærere og undervisere i folkeskolen, på gymnasiet og de videregående uddannelser. E3U er en certificeret efteruddannelse i entreprenørskab, som vi udbyder i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Generation Turbo.

På E3U-efteruddannelserne tager vi udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner: Personlig indstilling, omverdensrelation, handling & kreativitet. Gennem uddannelsen rustes lærere og undervisere til at undervise i og med entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis. Dermed er det ikke et vilkår, at man går på kompromis med kerne-fagligheden, men snarere giver det mulighed for at tænke alle fagligheder på nye måder. Læs mere om E3U her.

Pædagogisk ledelse

Projektet FPL - Faglig Pædagogisk Ledelse sætter fokus på en styrkelse af den faglige pædagogiske ledelse på landets gymnasier med henblik på individuel kompetenceudvikling og skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab. Projektet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og involverer 15 gymnasieskoler fra hele landet. 

I FPL styrkes evalueringskulturen på skolerne gennem et nyt feedback-koncept med fokus på aktioner og observationer i undervisningen efterfulgt af didaktisk reflekterende samtaler mellem leder og lærer eller lærergrupper. Det er hensigten, at skolelederne på den måde indtræder i rollen som didaktisk sparringspartner og kommer tættere på skolens kerneydelse; nemlig undervisning. Læs mere om FPL her.

Klasseledelse

Projektet KLEO - Klasseledelse og ErfaringsOpsamling har til formål at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne. Projektet udføres i samarbejde med Skive College og er støttet af Region Midtjylland.

I KLEO arbejdes der med at give lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at motivere og fastholde deres elever. Det skal ske dels ved i teams at arbejde med læreres bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationskompetencer, der er to af de væsentligste elementer for at elever bliver motiverede, og dels ved brug af QTI-værktøjet (questionnaire on teacher interaction). Parallelt hermed arbejdes der i projektet med skoleudvikling og ledelsens rolle i forbindelse med at lede og motivere lærere i organisationer under forandringer. Læs mere om KLEO-projektet.

Teopæd - partner

Sammen med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet indgår Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på vegne af Aarhus Universitet i udbuddet af teoretisk pædagogikum.

Teoretisk pædagogikum har gennem de seneste år gennemgået store forandringer, og centeret har bidraget til udviklingen af et nyt teoretisk pædagogikum. Formålet med teoretisk pædagogikum er at uddanne gymnasielærere, som kan reflektere og forholde sig undersøgende og udviklende til egen undervisning og til samarbejdet med andre fag og kolleger. Det sker i samspil med praktisk pædagogikum og på et forskningsbaseret grundlag. Læs mere på teoretisk pædagogikums hjemmeside.

Case: Aktionslæring og direkte pædagogisk udvikling

”Randers Statsskoles samarbejde med CUDiM vil jeg karakterisere som eksemplarisk. De projekter, vi har deltaget i, har bidraget direkte ind i vores pædagogiske udvikling på Randers Statsskole. Vores deltagende lærere har udviklet sig som undervisere, og vi har med udgangspunkt i KLEO-projektet iværksat vores eget helskoleprojekt med aktionslæring som omdrejningspunkt på Randers Statsskole.”

- Lone Andersen, Randers Statsskole - Pædagogisk Ledelse

Samarbejdspartnere